Γραφείο Βρυξελλών Ένωσης Δήμων

Tο Γραφείο της Ένωσης Δήμων Κύπρου στις Βρυξέλλες ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2005, αμέσως μετά την ένταξη της Κύπρου ως πλήρους μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες εκπροσώπησης της Ένωσης Δήμων και των Δήμων της Κύπρου στο κέντρο των Ευρωπαϊκών εξελίξεων. Η Ένωση Δήμων Κύπρου (ΕΔΚ) ήταν η πρώτη Ένωση Τοπικών Αρχών από τα 10 τότε νέα κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λειτούργησε Γραφείο στις Βρυξέλλες.


Αποστολή Γραφείου

Αποστολή του Γραφείου Βρυξελλών είναι η εκπροσώπηση της Ένωσης Δήμων και των μελών της στις Βρυξέλλες και τους εκεί εδρεύοντες Οργανισμούς και Σώματα, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν τις Τοπικές Αρχές, όπως είναι η Επιτροπή των Περιφερειών και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών.


Στόχοι Γραφείου

Οι επιμέρους στόχοι του Γραφείου Βρυξελλών είναι οι ακόλουθοι:

1. Ανάληψη ενεργών δράσεων ενίσχυσης των Δήμων της Κύπρου.

 • Βελτίωση της εικόνας της ΕΔΚ και των μελών της σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Ανάδειξη και συντονισμός των ευρωπαϊκών δράσεων των μελών της ΕΔΚ.
 • Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων των μελών της ΕΔΚ σε τοπικό επίπεδο (Τουρισμός, Πολιτισμός, Αειφόρος Ανάπτυξη.....).
 • Συμμετοχή (συμβουλή) στη χάραξη πολιτικών και στρατηγικών της ΕΔΚ.
 • Παρακολούθηση και προώθηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 • Παρακολούθηση και συμμετοχή στις διεργασίες διαμόρφωσης Πολιτικών και στην τροποποίηση/εξέλιξη υφιστάμενων Πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Εξασφάλιση αξιόπιστης πληροφόρησης για Ευρωπαϊκές Πολιτικές και διάχυση της προς τους Δήμους, ιδιαίτερα σε ότι αφορά χρηματοδοτικές ευκαιρίες και Ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Εξεύρεση εταίρων για την εκτέλεση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

 

2. Προώθηση και προάσπιση των ενδιαφερόντων και επιδιώξεων των μελών της ΕΔΚ σε διεθνές επίπεδο.

 • Δικτύωση και προώθηση των συμφερόντων της Ένωσης Δήμων και των Δήμων της Κύπρου στα κέντρα αποφάσεων των Βρυξελλών.
 • Γρήγορη πληροφόρηση για θέματα σχετιζόμενα με το Εθνικό Θέμα.
 • Συνεργασία με άλλα Γραφεία, Δίκτυα και Οργανισμούς με έδρα τις Βρυξέλλες.
 • Συνεργασία με άλλους φορείς της Κύπρου στις Βρυξέλλες (Μόνιμη Αντιπροσωπεία, Ευρωβουλευτές κ.α.).
 • Δημιουργία επαφών και συνεργασία με άτομα - κλειδιά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τοπικών Αρχών.
 • Μετάδοση και υποστήριξη των Κυπριακών θέσεων στις Βρυξέλλες
 • Μετάδοση προς την ΕΔΚ πληροφοριών για τον καθορισμό προτεραιοτήτων σχετικά με τα Ευρωπαϊκά θέματα

 

3. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς την Ένωση και τα μέλη της.

 • Μετάδοση πληροφοριών από τις Βρυξέλλες προς την Κύπρο και αντίστροφα.
 • Ενίσχυση των δεσμών και ανάπτυξη της συνεργασίας με την Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), το Κονγκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης (CLRAE), και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών (CEMR).
 • Παρακολούθηση δραστηριοτήτων και εκπροσώπηση σε ΕτΠ, ΕΚ, CLRAE, CEMR κλπ.
 • Προετοιμασία και συνοδεία Κύπριων αντιπροσώπων σε ΕτΠ, ΕΚ, CLRAE, CEMR κλπ.
 • Εκπαίδευση εργαζομένων στα μέλη της ΕΔΚ και παροχή υπηρεσιών σε επισκεπτόμενες ομάδες
 • Συνεργασία με άλλους εκπροσώπους της Κύπρου στις Βρυξέλλες (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μόνιμη Αντιπροσωπεία, κλπ)
 • Παροχή υποστήριξης σε εκπροσώπους των Δήμων που επισκέπτονται τις Βρυξέλλες.
 • Διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και ενημερωτικών ταξιδιών στις Βρυξέλλες.
 • Συμμετοχή σε συνέδρια και συναντήσεις που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 • Ενίσχυση των μελών της ΕΔΚ στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • Διευκόλυνση συνεργασίας δήμων με διεθνείς οργανισμούς, άλλους δήμους και εταιρείες.
 • Μεταφορά αιτημάτων, προβλημάτων, εισηγήσεων κλπ από τους Δήμους της Κύπρου στις Βρυξέλλες και διοχέτευση αυτών στους κατάλληλους φορείς και άτομα.
 • Υποστήριξη της Εθνικής Αντιπροσωπείας στο Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης

 

4. Υποστήριξη της Εθνικής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών.

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) αποτελεί πολιτική συνέλευση που εκπροσωπεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές των κρατών μελών εξασφαλίζοντας την συμμετοχή τους στην διαδικασία ανάπτυξης των πολιτικών και στη θέσπιση της νομοθεσίας της ΕΕ.

Η ΕτΠ απαρτίζεται από 344 μέλη από τα 27 κράτη της ΕΕ. Η Κυπριακή Αντιπροσωπεία στην ΕτΠ αποτελείται από έξι κύρια και έξι αναπληρωματικά μέλη, τα οποία είναι: οι κ. Γεώργιος Γεωργίου, Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών και Επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην ΕτΠ, κ. Χαράλαμπος Πίττας, Δήμαρχος Μόρφου και μέλος του Προεδρείου της ΕτΠ, κ. Σάββας Ηλιοφώτου, Δήμαρχος Στροβόλου, κα Ελένη Λουκαίδου, Δημοτική Σύμβουλος Λευκωσίας, κ. Ευγένιος Μιχαήλ, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Ομόδους, κ. Χριστόδουλος Κώστα Καττιρτζής, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Ζώδιας (κύρια μέλη), και οι κ. Ανδρέας Μωυσέως, Δήμαρχος Λάρνακας, κ. Κυριάκος Χατζηττοφής, Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου,κ. Ανδρέας Χατζηλοϊζου, Δήμαρχος Αγίου Δομετίου, κ. Κώστας Χατζηκακού, Δημοτικός Σύμβουλος Αμμοχώστου, κ. Χριστοφής Αντωνίου, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Επισκοπής και κ. Δήμος Γιάγκου, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Ειρήνης Κερύνειας (αναπληρωματικά μέλη).

Τα μέλη κάθε αντιπροσωπείας συμμετέχουν σε ορισμένες από τις έξι εξειδικευμένες επιτροπές της ΕτΠ, εξετάζουν λεπτομερώς τις προτάσεις για τις οποίες ζητείται η γνωμοδότηση της ΕΤΠ και καταρτίζουν σχέδια γνωμοδότησης. Κατά τις συνεδριάσεις των επιτροπών τα μέλη συζητούν και ψηφίζουν επί των σχεδίων γνωμοδότησης υπογραμμίζοντας τα σημεία εκείνα, όπου διαπιστώνεται σύγκλιση με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και εκείνα στα οποία προτείνονται τροποποιήσεις με στόχο τη βελτίωση του εγγράφου. Το κάθε σχέδιο γνωμοδότησης συζητείται, στη συνέχεια, σε μία από τις πέντε συνόδους ολομέλειας της ΕΤΠ που διεξάγονται κάθε χρόνο. Εάν η πλειοψηφία το εγκρίνει, τότε υιοθετείται ως γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών και διαβιβάζεται στην Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Το γραφείο Βρυξελλών, μέσω του/της συντονιστή/ριας της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην ΕτΠ, εξασφαλίζει την προετοιμασία των μελών για τις συνεδριάσεις του Προεδρείου, της Ολομέλειας της ΕτΠ και των Επιτροπών, την ενημέρωση του συνόλου των μελών της Αντιπροσωπείας για τις εργασίες επιτροπών που υπάγονται στην ευθύνη ορισμένων μόνο εκ των μελών, την προετοιμασία των μελών για κάθε θέμα για το οποίο η ΕτΠ ζητά την συνδρομή των Εθνικών Αντιπροσωπειών, την στήριξη των μελών για κάθε θέμα που άπτεται των καθηκόντων τους στα πλαίσια του έργου της ΕτΠ και τις επαφές με τους συντονιστές καθώς και με μέλη άλλων Εθνικών Αντιπροσωπειών προκειμένου να προωθηθούν και να υποστηριχθούν οι θέσεις της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στις εκάστοτε συνεδριάσεις, Επιπλέον, το γραφείο Βρυξελλών συμβάλλει ουσιαστικά στη διοργάνωση εκθέσεων στην ΕτΠ και συνεδριάσεων στην Κύπρο, εκδίδει δελτίο τύπου το οποίο αποστέλλεται σε όλα τα Κυπριακά ΜΜΕ σχετικά με τα βασικότερα σημεία των εργασιών των Συνόδων Ολομέλειας της ΕτΠ και συντάσσει ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο αποστέλλεται σε όλους τους Δήμους της Κύπρου σχετικά με τα βασικότερα σημεία γνωμοδοτήσεων και συζητήσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο των Συνόδων Ολομέλειας της ΕτΠ.

Τοποθεσία Γραφείου

Το Γραφείο Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων Κύπρου βρίσκεται σε πολύ κεντρική και εύκολα προσβάσιμη περιοχή, κοντά στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών, δίπλα στο αποκαλούμενο Ευρωπαϊκό Τρίγωνο στο κέντρο των Βρυξελλών:


Union of Cyprus Municipalities Brussels Office

Square de Meeûs 1, 1000, Brussels
Tel.: 0032 (0) 22138110
Fax: 0032 (0) 22138111
e-mail: brussels@ucm.org.cy