Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςType: EU Project
Τοποθεσία: Κύπρος

Το έργο


Το Έργο «Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» εντάσσεται στις δράσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποτελεί παρέμβαση που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους κατά 85% και 15% αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην εκπλήρωση του άξονα προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» με Δικαιούχο την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Υπουργείο Οικονομικών). Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στα δύο εκατομμύρια, σαράντα δύο χιλιάδες και πεντακόσια εβδομήντα έξι (€2.042.576,00) ευρώ.

 

Στόχος Έργου


Γενικός στόχος του Έργου είναι η ενίσχυση της διοικητικής και ηγετικής ικανότητας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της Κύπρου μέσω εκπαίδευσης και στήριξης των στελεχών τους, αιρετών και μη. Το φυσικό αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει την ανάδειξη και τεκμηρίωση των υφιστάμενων αδυναμιών στους τομείς της διοίκησης και της μάθησης, την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης και σχεδιασμού συνδεδεμένων με αυτήν αναπτυξιακών πρωτοβουλιών των συμμετεχόντων και ενδυνάμωση της ικανότητας της ΚΑΔΔ να προωθεί σε συνεχή βάση, μετά την ολοκλήρωση του έργου, τη διοικητική και ηγετική ανάπτυξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Επωφελούμενοι


Στις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν αναμένεται να επωφεληθούν συνολικά 1500 αιρετά και μη αιρετά στελέχη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την ακόλουθη διάρθρωση:

• Δήμαρχοι
• Κοινοτάρχες
• Γραμματείς Δήμων και Κοινοτήτων
• Δημοτικοί και Κοινοτικοί Σύμβουλοι
• Προσωπικό Δήμων, Κοινοτήτων και νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτούς
• Στελέχη της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και λειτουργοί της ΚΑΔΔ

 

Αναμενόμενα Αποτελέσματα


• Συμβολή στην εμπέδωση μίας κουλτούρας συνεχούς μάθησης και ανάπτυξης στα στελέχη των Οργανισμών της Κυπριακής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (αιρετά και μη), και στην ενίσχυση της ικανότητας των οργανισμών τους να υλοποιούν σύνθετα προγράμματα και πολιτικές τοπικού ενδιαφέροντος.
• Ανάπτυξη του θεσμού των Ομάδων Διαχείρισης της Μάθησης στο επίπεδο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα αποτελούν τον ενδοοργανωσιακό μηχανισμό συστηματικής Διαχείρισης της Μάθησης. Το Δίκτυο αυτών των Ομάδων θα μπορεί να λειτουργεί ως ο φορέας Διαχείρισης της Μάθησης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο σύνολό της.
• Αναβάθμιση και ενίσχυση των ικανοτήτων της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης στη διαχείριση σύνθετων Έργων.

 

Στοιχεία για το Έργο


Το Έργο άρχισε να υλοποιείται στις 25 Σεπτεμβρίου 2009 και έχει συνολική διάρκεια υλοποίησης 54 μήνες.

Τα αποτελέσματα του Έργου αναμένεται να επιτευχθούν μέσα από την υλοποίηση επτά (7) συμβάσεων που προκηρύσσει η ΚΑΔΔ μέσα από Ανοικτούς διαγωνισμούς. Οι επτά συμβάσεις είναι:

1. Έρευνα για τις πρακτικές που ακολουθούνται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκπαίδευση και ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
2. Διάγνωση αναγκών μάθησης και ανάπτυξης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
3. Δίκτυο Υποστήριξης των Διαδικασιών Διαχείρισης της Μάθησης.
4. Μαθησιακές Δραστηριότητες σε θέματα Διοίκησης και Ηγεσίας για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
5. Σύμβουλος Δημοσιότητας
6. Τεχνικός Σύμβουλος
7. Εξωτερική Αξιολόγηση

Για τη διαχείριση του Έργου παρέχει υποστήριξη στην ΚΑΔΔ ο Τεχνικός Σύμβουλος, στον οποίο ανατέθηκε σχετική Σύμβαση στις 18/01/2010, με διάρκεια υλοποίησης τριάντα έξι (36) μήνες και συμβατική αξία εκατόν δέκα χιλιάδες τετρακόσια (€110.400) ευρώ. Η υποστήριξη αφορά στην παρακολούθηση, διαχείριση και συντονισμό των εργασιών υλοποίησης του Έργου και των Συμβάσεων που το συναποτελούν. Κατά την υλοποίηση των Δραστηριοτήτων και των Ενεργειών του Έργου, ο Τεχνικός Σύμβουλος αξιοποιεί ένα πλήρες και αυστηρό σύστημα διαρκούς παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας του Έργου με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στελεχών των Αναδόχων λοιπών Συμβάσεων και της Αναθέτουσας Αρχής.

Παράλληλα, παρέχονται στην ΚΑΔΔ υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματα προβολής και δημοσιοποίησης του Έργου και του σκοπού του από το Σύμβουλο Δημοσιότητας. H σχετική Σύμβαση υπογράφηκε στις 30/04/2010 με διάρκεια υλοποίησης σαράντα πέντε (45) μήνες και συμβατική αξία εκατόν τριάντα εννιά χιλιάδες ευρώ και πενήντα σεντ (€139.000,50).

Με το πέρας των Μαθησιακών Δραστηριοτήτων θα προκηρυχθεί και η Σύμβαση για την εξωτερική αξιολόγηση του Έργου, με διάρκεια τέσσερις (4) μήνες και ποσό προκήρυξης σαράντα χιλιάδες (€40.000) ευρώ. Κύριος σκοπός της σύμβασης είναι η αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των στόχων του Έργου αλλά και του βαθμού διατηρησιμότητας των αποτελεσμάτων του.

 

Περισσότερες πληροφορίες


Περισσότερες πληροφορίες για το έργο είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας: http://www.localgovernmentlearning.org.cy/.