ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Ο Πρακτικός Οδηγός Αδελφοποιήσεων αποτελεί ένα από τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού έργου SUSTAIN SUSTAIN, το οποίο υλοποίησαν η Ένωση Δήμων Κύπρου με την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Χίου (ΤΕΔΚ ΧΙΟΥ) το 2011. Το έργο ξεκίνησε στις 3 Ιανουαρίου 2011, είχε διάρκεια 12 μήνες και βασικός του σκοπός ήταν η ανάπτυξη αδελφοποιήσεων των Δήμων-μελών των δύο Ενώσεων, με Δήμους από άλλες χώρες της ΕΕ.

Ο Πρακτικός Οδηγός Αδελφοποιήσεων έρχεται να επιτελέσει αυτόν ακριβώς το σκοπό, δίνοντας όλες εκείνες τις πρακτικές πληροφορίες που χρειάζονται οι Δήμοι, προκειμένου να μπορέσουν να αναπτύξουν νέες αδελφοποιήσεις ή να αυξήσουν το όφελός τους από τις ήδη υπάρχουσες αδελφοποιήσεις τους.

Προκειμένου ο Οδηγός να αποτελέσει μόνιμο σημείο αναφοράς τόσο για τους Δήμους στην Ελλάδα και την Κύπρο, όσο και για οποιουσδήποτε άλλους χρήστες θελήσουν να ασχοληθούν με τις αδελφοποιήσεις, έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί ακολουθώντας συγκεκριμένες βασικές γραμμές. Ο Οδηγός λοιπόν:

  • Βασίζεται σε συχνές ερωτήσεις που υποβάλλουν οι Δήμοι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, και έχει γραφτεί με τρόπο απλό και κατανοητό, καθοδηγώντας το χρήστη του οδηγού με τρόπο λογικό στην απαραίτητη πληροφορία.

  • Συμπεριλαμβάνει εκτός από τα πλήρη κείμενα των επίσημων οδηγών του προγράμματος και των καλών πρακτικών, παραδείγματα βήμα προς βήμα από την έναρξη της διαδικασίας δλδ: εντοπισμός κεντρικής ιδέας της πρότασης, εντοπισμός κατάλληλης πρόσκλησης, εύρεση κατάλληλου εταίρου/εταίρων, λήψη σχετικών αποφάσεων, ορισμός τελικών προδιαγραφών-σχεδιασμός & συγγραφή πρότασης, σύνταξη τελικού φακέλου, συμβασιοποίηση χρηματοδότησης και εταιρικού σχήματος, υλοποίησης και διάχυση των αποτελεσμάτων κοκ.

  • Επεξηγεί και δίνει παραδείγματα χρήσης των διαφόρων τεχνικών όρων που συνήθως αποτελούν δυσνόητα σημεία τριβής των υποψήφιων φορέων για χρηματοδότηση έργων από τις σχετικές προσκλήσεις.

  • Συμπεριλαμβάνει παραδείγματα βήμα προς βήμα για όλο το φάσμα των διαδικασιών που αφορούν τη διοικητική – λογιστική – οικονομική διαχείριση ενός έργου χρηματοδοτούμενο από τις σχετικές προσκλήσεις.

  • Παραπέμπει -εφόσον απαιτείται- μέσω links σε σχετικές ιστοσελίδες, για περεταίρω ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Ο Πρακτικός Οδηγός Αδελφοποιήσεων συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του έργου SUSTAIN, στα πλαίσια του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».


Download